Tietosuojalomake

1 Rekisterinpitäjä Suomen DX-Liitto ry
Annankatu 31-33 C 49 c
00100 HELSINKI044-0223 030
toimisto@sdxl.org
www.sdxl.fi
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Pasi Rintamäki
Annankatu 31-33 C 49 c
00100 HELSINKI
044-0223 030
toimisto@sdxl.org
3 Rekisterin nimi Suomen DX-Liitto ry jäsenrekisteri
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste Suomen DX Liitto ry tallentaa ja käsittelee jäsentensä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on kuuluminen Suomen DX-Liittoon.

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksia ovat:

 • Jäsenmaksujen käsittely ja laskujen lähettäminen
 • Radiomaailma-lehden postitus
 • Jäsenyyteen liittyvien asioiden viestintä, esim. erilaiset sähköpostilistaukset
 • Jäsenistön tarviketilausten käsittely ja toimitus
5 Rekisterin tietosisältö, henkilötiedot ja säilytysaika Suomen DX-liiton jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Postiosoite
 • Syntymävuosi
 • Jäsennumero
 • Jäsenyyden alkamisvuosi

Jäsenrekisterin tietoja säilytetään koko jäsenyyden ajan ja 5 vuotta sen jälkeen.

6 Rekisterin tietolähteet Suomen DX-Liitto ry:n jäsen ilmoittaa tietonsa itse ja vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta.
7 Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterin nimi- ja osoitetiedot luovutetaan vain Suomen DX-liiton toimihenkilöiden käyttöön ja Radiomaailma-lehteä postittavalle taholle. Suomen DX-Liitto ry on sopinut kirjallisesti, että mikäli tämä postitustoiminto siirtyy toiselle toimijalle, poistaa postitusta tekevä yritys postituslistan omista järjestelmistään.
8 Rekisterin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet A.     Manuaalinen aineisto

Fyysisiä tietoja säilytetään lukituissa tiloissa Suomen DX-Liiton tiloissa.

B.      Automaattisesti käsiteltävä aineisto

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Jäsenrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein

10 Rekisteröidyn oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • Pyytää Suomen DX-Liitto ry:ltä häntä koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Top